Det har vært omfattende endringer mellom versjon 1 og versjon 2 av Tolletatens API for melding og fremlegging for kjøretøy på vei/ferge.

Se denne siden for en beskrivelse av endringene mellom versjon 1 og 2 av dette grensesnittet.

Se denne siden for dokumentasjon av den nye versjonen.

Om tjenesten

API-et støtter innsending av opplysninger knyttet til melde og opplysningsplikten for kjøretøy på vei og ferge i henhold til forskrift om inn- og utførsel av varer, § 2-3. API-et er delt i 2 forskjellige meldinger, en for innsending av opplysninger knyttet til transport og en for innsending av opplysninger knyttet til forsendelser. Meldingene sendes inn hver for seg og uavhengig av hverandre med tanke på både rekkefølge og avsender. Melding om transport skal inneholde en liste med sporingsnummer til alle forsendelsene som skal være med på transporten. Forsendelse knyttes til transport ved hjelp av at sporingsnummeret også oppgis i melding om forsendelse.

Se figurtekst
Figur: Illustrasjonen viser på et overordnet nivå hvilken informasjon knyttet til transport og last som skal sendes inn.
Se figurtekst
Figur: Tjenesten støtter opp under Tolletatens konsept for digital og automatisert vareførsel over grensen

Data

Tabellene under gir en oversikt over sentrale dataelementer knyttet til transport og vare. De detaljerte informasjonsmodellene for transport og forsendelse vil publiseres så snart de er klare. Det er også synliggjort hvilke dataelementer som vil inngå i NCTS fase 5 og hvorvidt de vil være obligatoriske, betingede eller frivillige der.

Dette Excel-regnearket representerer et øyeblikksbilde av dataelementene. Det er laget for å hjelpe til å komme i gang og vil ikke nødvendigvis bli holdt løpende oppdatert, se grensesnittbeskrivelsen under for løpende oppdatert, teknisk detaljert informasjon.

Dataelementer knyttet til transport

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig NCTS5
Avsender X B
Mottaker X B
Transportør X O
Andre AEO-er X O
Fraktbrev X F
Samlet bruttovekt X O
Aktivt transportmiddel X B
Fører X -
Transportutstyr X B
Tollsted/tid for ankomst X -
Reiserute X B
Passivt transportmiddel X -
Mannskap (X) X -
Lastested X F
Lossested X O

Dataelementer knyttet til forsendelse

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig NCTS 5
Avsender X B
Mottaker X B
Andre AEO-er X O
Fraktbrev X O
Relevante dokumenter X O
Fraktkostnader X O
Samlet fakturert verdi X -
Bruttovekt X O
Passivt transportmiddel X -
Transportutstyr X -
Lastested X -
Lossested X -
Reiserute X -

Dataelementer knyttet til vare

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig NCTS5
Andre AOE-er X O
Fakturert verdi X -
Varebeskrivelse og -nummer X X
Brutto- og nettovekt X F+B
Emballasje og antall kolli X O+B
Opprinnelsesland X -
Passivt transportmiddel X -
Transportutstyr X -
Farlig gods X X

Melding om transport

Oppsummering av innhold
Område Beskrivelse
Melde transport Informasjon om transport og referanse til alle forsendelsene om bord i transporten
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved grensepassering for transport
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon må oppdateres når viktige deler av informasjonen endres. Typisk ved endring av kjennemerker, sjåfør, tid/sted for grensepassering, ved endringer i listen av forsendelser (flere forsendelser/færre forsendelser enn i foregående melding)
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer Kjennemerke(r) på aktivt og passivt transportmiddel, informasjon om fører, tid/sted for grensepassering, sporingsnummer til alle forsendelsene i transporten
Spesielt om oppdatering av melding om transport Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding den nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig transport

Melding om forsendelse

Oppsummering av innhold
Område Beskrivelse
Melde forsendelse Informasjon om forsendelse.
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved grensepassering for forsendelse
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon ønsker oppdatert når viktige deler av informasjonen endres
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer Sporingsnummer, Tollprosedyre, Referanse til import og eksport deklarasjoner, Referanse til NCTS transittering(er), Varebeskrivelser/vekt/verdi, Avsender, Mottaker
Spesielt om oppdatering av melding om transport Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig forsendelse.

Kodeverk

En oversikt over de ulike kodeverkene meldingsinnholdet valideres mot er å finne på en egen side. I skjemaene på movement-road-api vil det være angitt hvilke kodeverk datafeltene blir validert mot.

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene vil gjøres tilgjengelige som REST-tjenester over HTTPS, med data på JSON-format.

API: movement-road-api

Det vil bli noen endringer i dette grensesnittet, men det nærmer seg klart i første versjon, spesielt mtp obligatoriske felt.

Se API-dokumentasjon her.

Dokumentinnsending

I tillegg til informasjonen om forsendelse som leveres gjennom movement-road-api, skal det også sendes inn faktura for forsendelser som benytter prosedyren direktefortolling/overgang til fri disponering. For denne funksjonaliteten videreføres API-et som brukes i Ekspressfortollingsløsningen. Dokumentasjon på dette API-et finner du her: Dokumentopplastning-API. Det vil ikke lenger være mulig å sende inn faktura på e-post slik det har vært i Ekspressfortolling.

Aktuelle eksempler

Vi har laget en kort oversikt over hvordan meldingsinnhold for forsendelser vil kunne se ut basert på hvilken tollprosedyre som benyttes. Eksemplene finner du her.
På den samme siden er det informasjon om testdata knyttet til tolldeklarasjoner som kan brukes for å få en OK-validering.

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for dette API-et er toll:movement/road.