Om tjenesten

Tjenesten skal støtte å oppfylle melde- og opplysningsplikten digitalt og automatisert i henhold til vareførselsloven § 2-3 og tilhørende forskrift.

Se figurtekst
Figur: Tjenesten støtter opp under Tolletatens konsept for digital og automatisert vareførsel over grensen

Definisjoner

Begrep Engelsk navn Beskrivelse
Forsendelse House Consignment En forsendelse er en samling varer som skal sendes fra en avsender til en mottaker. En forsendelse er identifisert gjennom et fraktbrevnummer utstedt av den part som avsender har en avtale med for å besørge transport til mottaker.
Hovedforsendelse Master Consignment En hovedforsendelse er en samling av forsendelser som skal sendes fra en avsender til en mottaker. En hovedforsendelse er identifisert gjennom et hovedfraktbrevnummer utstedt av den part som avsender har en avtale med for å besørge transport til mottaker.
Transport Transport En transport i kontekst av melde- og opplysning definerer et fysisk transportmiddel, dets fører og last. Last i denne sammenhenger definert av hovedforsendelser og forsendelser.
Transportmiddel Active Border Transport Means Et transportmiddel i kontekst av melde- og opplysning er en bil, et luftfartøy, et tog eller et fartøy som har egen fremdrift og frakter last over grensen til Norge.
Innsender Submitter Innsender er den som sender inn meldinger til Tolletaten. Merk at innsender og tollrepresentant kan være samme aktør.
Tollrepresentant Representative Tollrepresentant er en som handler på vegne av den fører og i førers navn i følge vareførselsloven §7-21.
Fører Operator Fører er den som fører transportmiddelet, og er den som er ansvarlig for å oppfylle melde og opplysningsplikten i følge vareførselsloven §2-3.
Transportutstyr Transport Equipment I kontekst av melde og opplysningsplikten er transportutstyr en beholder som blir brukt for å frakte en eller flere forsendelser eller hovedforsendelser i, og som ikke har egen fremdrift. Det inkluderer tilhengere, semi-trailere, containere, tanker, paller etc.
Beholder Container I kontekst av melde og opplysningsplikten er en beholder en måte å definere transportutstyr. Se transportutstyr.

Funksjonell beskrivelse av tjenesten

Tjenesten skal gjøre det mulig for aktører i næringslivet å oppfylle melde- og opplysningplikten digitalt. I tillegg legger tjenesten opp til å i størst mulig grad automatisere de steg i prosessen der det er mulig.

Konseptuelt er den delen av tjenesten som er beskrevet her opptatt av å betjene innsending av opplysninger på en slik måte at det sikrer Tolletatens behov for risikovurdering og kontroll og samtidig legger til rette for automatisering av øvrige steg.

Tjenesten legger opp til at meldinger om forsendelser, hovedforsendelser og transport kan sendes inn så tidlig som mulig og uavhengig av hverandre. Likevel er det viktig å merke seg at seinest ved grensepassering må helheten av informasjon som er sendt inn til Tolletaten tilfredsstille de krav som gjelder for melde- og opplysningsplikten.
Det betyr at de forskjellige informasjonselementene må henge sammen, med nøkler oppgitt av innsenderne, og at de nødvendige referanser er på plass der det kreves.
For andre transportmåter enn kjøretøy på vei anses grensepassering å være når transportmiddelet ankommer sitt bestemmelsessted (for eksempel flyplass, havn eller jernbaneterminal).

Innsender av en melding har mulighet til å sende inn en melding tidlig, oppdatere meldingen og trekke tilbake meldingen ved behov (post, put, delete).
Innsender kan be om status på meldingen (get).

Innsender kan sende inn meldinger helt til transport ankommer grensen. Ved grensepassering må informasjonen som er levert være komplett for transporten, dens hovedforsendelser og forsendelser.

Informasjon sendes inn på tre nivåer:

Se bildetekst
Figur: Illustrasjonen viser på et overordnet nivå hvilken informasjon knyttet til transport og last som skal sendes inn

Informasjon og meldinger

API-ene støtter innsending av opplysninger knyttet til melde og opplysningsplikten for post, ekspress, flyfrakt, kjøretøy på vei og ferge i henhold til vareførselsloven § 2-3 og forskrift om inn- og utførsel av varer.

API-ene for innsending er delt i 3 forskjellige meldinger:

 1. en for innsending av opplysninger knyttet til transport
 2. en for innsending av opplysninger knyttet til hovedforsendelse
 3. en for innsending av opplysninger knyttet til forsendelser

Meldingene sendes inn hver for seg og uavhengig av hverandre med tanke på både rekkefølge og avsender. Melding om transport skal, ved grensepassering, inneholde en liste med sporingsnummer til alle hovedforsendelsene som skal være med på transporten
Forsendelse knyttes til hovedforsendelsen på to forskjellige måter:

Sammenheng mellom nøkler

eller

Sammenheng mellom nøkler ved postsekk

 

For alle meldinger vil det være et sett med data som kun er relatert til meldingen og innsending av denne. I disse data inngår informasjon om tollrepresentant og identifikasjon av melding (referanser til selve meldingen).

Dataelementer knyttet til transport

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Transportør X
Aktivt transportmiddel X
Fører X
Tollsted / tid for ankomst X

Dataelementer knyttet til hovedforsendelse

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Avsender X
Mottaker X
Fraktbrev X
Relevante dokumenter X
Bruttovekt X
Transportutstyr X
Lastested X
Lossested X

Dataelementer knyttet til forsendelse

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Avsender X
Mottaker X
Fraktbrev X
Relevante dokumenter X
Bruttovekt X
Transportutstyr X
Lastested X
Lossested X

Dataelementer knyttet til vare (sendes inn som en del av forsendelse) – kun for VOEC

Dataelement Obligatorisk
ved VOEC
Betinget Frivillig
Fakturert verdi X
Varenummer X
Antall kolli X
VOEC-nummer X

Melding om transport

Område Beskrivelse
Melde transport Informasjon om transport og referanse til alle forsendelsene om bord i transporten
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Tollrepresentant
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved ankomst til grensen
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon må oppdateres når viktige deler av informasjonen endres. Typisk ved endring av kjennemerker, fører, tid/sted for grensepassering, ved endringer i listen av hovedforsendelser
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Kjennemerke(r) på transportmiddel og/eller rutenummer for rutegående trafikk (for eksempel rutefly)

Informasjon om fører

Tid/sted for grensepassering

Referansenummer/fraktbrevnummer for alle hovedforsendelser (Master Consignment) som skal være med transporten

Spesielt om oppdatering av melding om transport Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding den nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig transport

Melding om hovedforsendelse (Master Consignment)

Oppsummering av innhold

Område Beskrivelse
Melde hovedforsendelse Informasjon om hovedforsendelse
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved grensepassering for transport
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon må oppdateres når viktige deler av informasjonen endres
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Mottaker og avsender

Laste- og lossested

Fraktbrevnummer til hovedforsendelse

Referansenummer til alle postsekker (kun for post-operatører)

Spesielt om oppdatering av melding om hovedforsendelse Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding den nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig hovedforsendelse

Melding om forsendelse (House Consignment)

Oppsummering av innhold

Område Beskrivelse
Melde forsendelse Informasjon om forsendelse.
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved ankomst til grensen
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon ønskes oppdatert når viktige deler av informasjonen endres
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Fraktbrevnummer til forsendelsen (sporingsnummer)

Referanse til valgt tollprosedyre der det er aktuelt

Referanse til import og eksport deklarasjoner

Referanse til NCTS transittering(er)

Grov varebeskrivelse/vekt

Avsender

Mottaker

Spesielt om oppdatering av melding om forsendelse Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig forsendelse.

Detaljerte datakrav for alle meldingstyper

Her kan du laste ned en komplett oversikt:
Excel file containing detailed data
     requirements MO-datakrav

Valg av tollprosedyre og utfylling av foregående prosedyre i melding om forsendelse

Tabellene under gir en fullstendig oversikt over hvordan man skal fylle ut melding om forsendelse ut fra hvilken tollprosedyre man ønsker å benytte i forbindelse med at varene krysser grensen.

De gir også en forklaring til hvordan man skal angi prosedyre fram til grensen når det er nødvendig. Generelt gjelder at dersom grensekryssingen skjer på landevei fra Sverige er det nødvendig å oppgi prosedyre fram til grensen, ellers ikke.

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering. 

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering. 

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Aktuelle transportmåter der denne kombinasjonen er gyldig Fly, tog, bil på ferge Bil på vei Bil på vei Tog, bil på vei, bil på ferge
Felt Kodeverk Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

 true

true

true

previousDocuments

 

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

-

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = N820

må være = CUDE

må være = N820

declarantNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

declarationDate

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

sequenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

exportFromEU

 

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION
INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

TRANSIT_IMPORT / TRANSIT_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Transittering er startet opp i annet land. Fullføring av transitteringen skal utføres ved lossing. Ved grensepassering skal det kun registreres grensepassering i NCTS

Transittering skal startes opp på grensen.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Aktuelle transportmåter Bil på vei/ferge, tog Bil på vei
Felt Kodeverk Variant 5 Variant 6

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

TRANSIT_IMPORT

TRANSIT_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

TRA

EXP

hasOutgoingProcedure

-

true

true

previousDocuments

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = N820

må være = RETR

declarantNumber

-

-

-

declarationDate

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

exportId

-

-

<må ha verdi>

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

 

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

VOEC-forsendelser.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre, eller verdi under verdigrensen for krav om eksport.

VOEC-forsendelse.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

VOEC-forsendelse.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

VOEC-forsendelse.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Aktuelle transportmåter Bil på vei/ferge, tog, fly Bil på vei Bil på vei Bil på vei/ferge, tog
Felt Kodeverk Variant 7 Variant 9 Variant 9 Variant 10

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

-

true

true

true

previousDocuments

-

-

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

-

-

må være = N820

må være = N820

declarantNumber

-

-

-

-

-

declarationDate

-

-

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

goodsItem

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

itemAmountInvoicedVOEC

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

value

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

numberOfItems

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

commodityCodeVOEC

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

harmonizedSystemSubheadingCode

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

additionalFiscalReferences

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

vatIdentificationNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

WAREHOUSE_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Aktuelle transportmåter Bil på ferge, fly Bil på vei Bil på vei Bil på vei/ferge, tog
Felt Kodeverk Variant 11 Variant 12 Variant 13 Variant 14

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

true

true

true

previousDocuments

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

-

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = N820

må være = CUDE

må være = N820

declarantNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

declarationDate

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

sequenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

COLLECTIVE_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Aktuelle transportmåter Bil på ferge, fly Bil på vei Bil på vei Bil på vei/ferge, tog
Felt Kodeverk Variant 15 Variant 16 Variant 17 Variant 18

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

true

true

true

previousDocuments

-

-

OG liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

-

må være = N820

må være = N820

declarantNumber

-

-

-

-

declarationDate

-

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

DOCUMENTS_NOT_OBLIGED_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Forsendelse som ikke har deklarasjonsplikt etter § 4-1-29 i vareførselsforskriften.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Forsendelse som ikke har deklarasjonsplikt etter § 4-1-29 i vareførselsforskriften.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Forsendelse som ikke har deklarasjonsplikt etter § 4-1-29 i vareførselsforskriften.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Forsendelse som ikke har deklarasjonsplikt etter § 4-1-29 i vareførselsforskriften.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Aktuelle transportmåter Bil på ferge, fly Bil på vei Bil på vei Bil på vei/ferge, tog
Felt Kodeverk Variant 19 Variant 20 Variant 21 Variant 22

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

DOCUMENTS_NOT_OBLIGED_RELEASE

DOCUMENTS_NOT_OBLIGED_RELEASE

DOCUMENTS_NOT_OBLIGED_RELEASE

DOCUMENTS_NOT_OBLIGED_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

true

true

true

previousDocuments

-

-

OG liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

-

må være = N820

må være = N820

declarantNumber

-

-

-

-

declarationDate

-

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

Hvordan sender man inn meldinger om transport, hovedforsendelse og forsendelse

Sekvens for innsending av meldinger

Generelt fungerer innsending av informasjon slik at aktøren sender inn en melding (POST) og mottar en referanse (requestId). Ved å bruke den mottatte referansen kan aktøren spørre (GET) om resultat av innsendingen og ved suksess motta en permanent referanse til meldingen, utstedt av Tolletaten. Dette gjøres på et eget endepunkt (/validation-status) i spørre-API-et (query API) linket til lengre nede på denne siden. Disse tjenestene er asynkrone og man må derfor spørre inntil man får svar. Valideringsrespons vil vanligvis være tilgjengelig i løpet 1 til 2 sekunder, men det kan ta lenger tid i enkelttilfeller. Spørring gjøres på /validation-status-endepunktet, som vil returnere MRN ved suksess og en liste med valideringsfeil hvis de finnes.
Den permanente referansen blir kalt et Master Reference Number, forkortet MRN. MRN brukes når meldinger skal oppdateres eller kanselleres (put/delete) for å referere til tidligere innsendte meldinger.
Valideringsendepunktet vil også kunne returnere en liste med dokumentstatuser for å indikere manglende opplysninger, se tabellene over.

Anbefalt metode for innsending er at aktøren sender inn alle meldinger for oppretting (POST) som er aktuelle, og så venter 1-2 sekunder før spørring om validering (query API).
For eksempel: om man har 500 forsendelser for en hovedforsendelse på en transport, så sender man inn (POST) alle 500 meldingene om forsendelse, venter et par sekunder, ber om validering og får tilbake MRN og status for alle de 500 meldingene.
Dersom man får status 404 ved kall til valideringsendepunktet må man vente litt og spørre igjen. Det anbefales å lage en algoritme som gjør gjentatte forsøk, inntil valideringsrespons mottas.

Se API-dokumentasjon lenket til under for detaljer om endepunktene.

Oppdateringer av meldinger (PUT)

På samme måte som for innsending (POST), skal man ved oppdatering (PUT) sende inn melding og motta en referanse (requestid), for så å spørre om validering. PUT er en fullstendig erstatning av tidligere innsending og må referere til mottatt MRN for meldingen som nøkkel. I tillegg til å måtte referere til MRN, må nøkkelinformasjon for meldingen være uendret ved oppdatering:

Ellers følger oppdatering (PUT) samme mønster som innsending (POST). Se API-dokumentasjon lenket til under for detaljer om endepunktene.

Sletting/kansellering av melding (DELETE)

På samme måte som for innsending (POST) og oppdatering (PUT), skal man ved sletting (DELETE) sende inn melding og motta en referanse (requestid), for så å spørre om validering. DELETE kansellerer tidligere innsendt melding og må referere til mottatt MRN for meldingen som nøkkel. Ellers følger sletting (DELETE) samme mønster som innsending (POST) og oppdatering (PUT). Se API-dokumentasjon lenket til under for detaljer om endepunktene.

Automatisk kansellering av meldinger

Meldinger om transport blir automatisk kansellert 72 timer etter estimert ankomst dersom ankomst ikke er registrert. Meldinger om hovedforsendelse / forsendelse som ikke er koblet til en transport vil bli kansellert 30 dager etter siste oppdatering av meldingen.

Fremlegging og kontrolldirigering

Tolletaten vil forsøke å automatisk detektere ankomst av transport ved grensepassering. Dersom automatisk ankomst blir detektert vil Tolletaten gjennomføre en automatisk digital fremlegging av alle forventede forsendelser på den ankommende transport.
Deretter vil Tolletaten gjøre dirigering tilgjengelig i vårt API for de forventede forsendelsene. Aktører som er koblet til de fremlagte forsendelser vil kunne hente ut kontrolldirigering på API. De aktører som automatisk er slik koblet er den aktøren som sendte inn informasjon om forsendelsen i Tolletatens API (autentisert i Maskinporten) og eventuell tollrepresentant nevnt i melding om forsendelse, hovedforsendelse eller transport.

Les mer om fremlegging og kontrolldirigering her (med eksempler).

Tjeneste for fremlegging

Tjenesten brukes for digital oppfyllelse av fremleggelsesplikten (Vareførselsloven § 2-4.Fremleggelse av varer for kontroll). Tjenesten kan benyttes felles for sendinger som er omfattet av melde- og opplysningsplikten og/eller som er forhåndsmeldt til EU i ICS2-løsningen.
Fremlegging (API: movement-presentation) kan meldes for forsendelser som er meldt inn på forhånd gjennom de to nevnte plikter, det vil si de forsendelser som er forventet fremlagt.

Fremlegging kan gjøres ved å fremlegge en hovedforsendelse, en forsendelse eller en postsekk innsendt for melde og opplysningsplikten. Dersom en postsekk eller en hovedforsendelse fremlegges, vil alle forsendelser under denne bli fremlagt. En part som fremlegger forsendelser (gjennom overnevnte API), og ikke før er koblet til forsendelsene, vil da bli koblet, og kan derfor hente ut kontrolldirigeringer for de samme forsendelsene.

For forhåndsmelding (ICS2), kan fremlegging gjøres for en hel forflytningsdeklarasjon (ENS), en postsekk eller enkeltsendinger. Dersom en postsekk eller en forflytningsdeklarasjon fremlegges, vil alle enkeltsendingene under denne bli fremlagt.

Dirigering (routing) for forsendelser

felles for forhåndsvarsling og melde- og opplysning

Forsendelser innmeldt i løsningene for forhåndsvarsling (ICS2) og/eller melde- og opplysning (MO-løsningen) får en felles dirigering.
Når transporten som forsendelsen er meldt på har ankommet tollområdet, blir dirigering blir gjort tilgjengelig for næringslivet.

Hvem kan be om dirigering?

Næringslivsaktørene som har vært involvert i innsendingen av meldinger knyttet til forsendelsen kan da be om å få en liste med dirigeringer for alle forsendelser som de er involvert part i.

Hvordan får man dirigering?

Når næringslivet ber om å få dirigeringssignal for aktuelle forsendelser, skjer dette gjennom et kall til et grensesnitt (API) hos Tolletaten (Movement routing API). Dette grensesnittet er uavhengig av transportmåte og vil gi dirigeringer for alle forsendelser som er meldt på alle transporter som har ankommet tollområdet og som er under behandling eller ferdig behandlet hos Tolletaten.
Næringslivsaktøren som skal benytte dette grensesnittet må identifisere seg via Maskinporten. Det er organisasjonsnummeret til næringslivsaktøren som bestemmer hvilke dirigeringer som gjøres tilgjengelige ved et kall.

URL-en til routing for forsendelse er:

PLAYGROUND
https://api-test.toll.no/api/movement/routing/v1/house-consignment
PROD
https://api.toll.no/api/movement/routing/v1/house-consignment
Inngangsparameter for bruk av API

Grensesnittets (API) inngangsparameter består av en markør, definert som:

marker string($uuid)

Denne markøren bestemmer fra hvilket sted i listen (av dirigeringer som finnes for næringslivsaktøren) responsen skal begynne fra. Responsen fra grensesnittet vil da levere en liste med dirigeringer fra og med det stedet markøren viser og de som er nyere. Grensesnittet vil vise maksimalt 1000 dirigeringer per kall. Ved flere dirigeringer må grensesnittet kalles flere ganger. Første gang man kaller API-et skal det kalles uten markør (for å begynne på begynnelsen), deretter skal alltid markør brukes.

Respons (API)

Responsen i grensesnittet består av dataelementer som identifiserer forsendelsen, et dirigeringssignal og en identifikator. Identifikatoren fra den sist hentede dirigeringen er det som benyttes som markør for neste kall på grensesnittet.

Identifiserende dataelementer

De viktigste identifiserende dataelementene for forsendelsen er:

referenceNumber
Dette referer til det transportdokumentnummeret som er innsendt som identifikator for forsendelsen. Typisk kalt fraktbrevnummer, kollinummer eller sporingsnummer.
type
Hvilken type transportdokumentnummer som er benyttet (se kodeverk CL754)

I tillegg kan det returneres to andre identifiserende dataelementer, avhengig av hvilken innsending som er gjort:

entrySummaryDeclarationMRN
MRN for innsendt forhåndsvarsel i ICS2
receptacleId
Identifikator for receptacle ("postsekk") dersom forsendelsen er innmeldt som post

Dirigeringssignal

For en forsendelse vil det gis et dirigeringssignal:

routing

og om eventuell videre behandling skal skje på eller etter grensepasseringssted:

routingControlLocation

sammen med identifikator som beskrevet over.

Dirigeringssignalet (routing) vil kunne ha følgende verdier:

TO_ENTRY
Denne koden betyr at forsendelsen er gitt overgang til neste tollprosedyre. Det kan for eksempel være til fri disponering eller innlegg på tollager.
TO_CONTROL
Denne koden betyr at forsendelsen er tatt ut til fysisk kontroll av Tolletaten, og skal overleveres for kontroll så snart som mulig.
ENTRY_PENDING
Denne koden betyr at forsendelsen har mangler som er nødvendig for overgang til neste tollprosedyre.
Den ansvarlige næringslivsaktøren må straks sørge for å rette de avvik som finnes, slik at ny dirigering kan gis. Forsendelsen kan ikke gis ut til mottaker.
ENTRY_DENIED
Denne koden betyr at forsendelsen er beslaglagt av Tolletaten og ikke vil bli utlevert.

Dataelementet routingControlLocation angir hvor videre behandling av forsendelsen skal utføres. Dette elementet angir om forsendelsen må behandles på grensepasseringsstedet, eller om forsendelsen tillates å fraktes til et annet sted for behandling.

Dersom forsendelsen har dirigeringssignal som innebærer videre behandling, det vil si TO_CONTROL eller ENTRY_PENDING, vil routingControlLocation angi om denne behandlingen skal foregå på grensepasseringsstedet eller om forsendelsen kan fraktes til et annet sted (for eksempel aktørens sorteringsanlegg) for behandling.

Hvor videre behandling av forsendelsen skal utføres (routingControlLocation) vil kunne ha følgende verdier:

ON_ENTRY
Behandling av forsendelsen må foregå på grensepasseringsstedet. Dette kan være på et tollsted (på vei) eller på dertil egnet sted på en flyplass (bakketjenesteselskap), i en havn (havneagent) eller jernbaneterminal (togoperatør).
AFTER_ENTRY
Behandling av forsendelsen kan foregå på et sted etter grensepassering, typisk i aktørens lokaler. Eksempel på dette kan være aktørens sorteringsanlegg.

Dersom en forsendelse skulle få dirigeringssignaler flere ganger, er det det siste dirigeringssignalet som gjelder. For eksempel er det mulig for en forsendelse å først få ENTRY_PENDING for i neste omgang å få TO_CONTROL. Dersom en forsendelse man har meldt ikke får dirigeringssignal når man forventer, betyr det som regel at Tolletaten ikke har hatt tilstrekkelig tid til å behandle meldingen om forsendelse. Aktøren må da holde tilbake forsendelsene til man får et dirigeringssignal for den.

Kodeverk

En oversikt over de ulike kodeverkene meldingsinnholdet valideres mot er å finne på en egen side. I skjemaene på API-ene vil det være angitt hvilke kodeverk datafeltene blir validert mot.

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene gjøres tilgjengelige som REST-tjenester over HTTPS, med data på JSON-format.

Dersom du oppdager sikkerhetsutfordringer i våre løsninger ber vi deg ta kontakt; se her for info.

POST https://<env>/api/movement/road/v2/transport
POST https://<env>/api/movement/road/v2/master-consignment
POST https://<env>/api/movement/road/v2/house-consignment

PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/transport/{MRN}
PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/master-consignment/{MRN}
PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/house-consignment/{MRN}

GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/transport/validation-status/{requestId}
GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/master-consignment/validation-status/{requestId}
GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/house-consignment/validation-status/{requestId}
    

der <env> er

og
{requestId} byttes ut med referansen som returneres ved POST/PUT/DELETE-kall
{MRN} byttes ut med referansen som returneres fra ".../validation-status..."-endepunktene.

API: movement-road-api-v2

Det kan fortsatt bli endringer i dette grensesnittet som en følge av juridiske eller funksjonelle behov.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:movement/road/v2

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-road-query-api-v2

Det kan fortsatt bli endringer i dette grensesnittet som en følge av juridiske eller funksjonelle behov.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:movement/road/v2

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-presentation-api

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-routing-api

Se API-dokumentasjon her.

API-et for kontrolldirigering fungerer ved at det kontinuerlig publiseres dirigeringssignal for forsendelser som er fremlagt. Som regel vil fremleggingen skje automatisk ved ankomst av transportmiddel, men kan også bli trigget av kall til API for fremlegging (movement-presentation-api).

Ta vare på den siste ID-en du leste. For å få dirigeringssignal for forsendelser på neste transport bruker du denne som marker. Da slipper du å lese gjennom alle dirigeringssignalene for den forrige transporten på nytt.

API: Dokumentinnsending

I tillegg til informasjonen om forsendelse som leveres gjennom movement-API-ene, kan det også sendes inn faktura for forsendelser der det allerede er sendt inn en tolldeklarasjon. Dokumentasjon på dette API-et finner du her: Dokumentopplastning-API.

Aktuelle eksempler

Vi har laget en kort oversikt over hvordan meldingsinnhold for forsendelser vil kunne se ut basert på hvilken tollprosedyre som benyttes. Eksemplene finner du her.
På den samme siden er det informasjon om testdata knyttet til tolldeklarasjoner som kan brukes i forbindelse med test av grensesnittet.

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for API-ene er dokumentert på hvert enkelt API.