Om tjenesten

Tjenesten skal støtte å oppfylle melde- og opplysningsplikten digitalt og automatisert i henhold til vareførselsloven § 2-3 og tilhørende forskrift.

Se figurtekst
Figur: Tjenesten støtter opp under Tolletatens konsept for digital og automatisert vareførsel over grensen

Se også: API for fly

Se denne siden for en beskrivelse av endringene mellom versjon 1 og 2 av dette grensesnittet.

Definisjoner

Begrep Engelsk navn Beskrivelse
Forsendelse House Consignment En forsendelse er en samling varer som skal sendes fra en avsender til en mottaker. En forsendelse er identifisert gjennom et fraktbrevnummer utstedt av den part som avsender har en avtale med for å besørge transport til mottaker.
Hovedforsendelse Master Consignment En hovedforsendelse er en samling av forsendelser som skal sendes fra en avsender til en mottaker. En hovedforsendelse er identifisert gjennom et hovedfraktbrevnummer utstedt av den part som avsender har en avtale med for å besørge transport til mottaker.
Transport Transport En transport i kontekst av melde- og opplysning definerer et fysisk transportmiddel, dets fører og last. Last i denne sammenhenger definert av hovedforsendelser og forsendelser.
Transportmiddel Active Border Transport Means Et transportmiddel i kontekst av melde- og opplysning er en bil, et luftfartøy, et tog eller et fartøy som har egen fremdrift og frakter last over grensen til Norge.
Innsender Submitter Innsender er den som sender inn meldinger til Tolletaten. Merk at innsender og tollrepresentant kan være samme aktør.
Tollrepresentant Representative Tollrepresentant er en som handler på vegne av den fører og i førers navn i følge vareførselsloven §7-21.
Fører Operator Fører er den som fører transportmiddelet, og er den som er ansvarlig for å oppfylle melde og opplysningsplikten i følge vareførselsloven §2-3.
Transportutstyr Transport Equipment I kontekst av melde og opplysningsplikten er transportutstyr en beholder som blir brukt for å frakte en eller flere forsendelser eller hovedforsendelser i, og som ikke har egen fremdrift. Det inkluderer tilhengere, semi-trailere, containere, tanker, paller etc.
Beholder Container I kontekst av melde og opplysningsplikten er en beholder en måte å definere transportutstyr. Se transportutstyr.

Funksjonell beskrivelse av tjenesten

Tjenesten skal gjøre det mulig for aktører i næringslivet å oppfylle melde- og opplysningplikten digitalt. I tillegg legger tjenesten opp til å i størst mulig grad automatisere de steg i prosessen der det er mulig.

Konseptuelt er den delen av tjenesten som er beskrevet her opptatt av å betjene innsending av opplysninger på en slik måte at det sikrer Tolletatens behov for risikovurdering og kontroll og samtidig legger til rette for automatisering av øvrige steg.

Tjenesten legger opp til at meldinger om forsendelser, hovedforsendelser og transport kan sendes inn så tidlig som mulig og uavhengig av hverandre. Likevel er det viktig å merke seg at seinest ved grensepassering må helheten av informasjon som er sendt inn til Tolletaten tilfredsstille de krav som gjelder for melde- og opplysningsplikten.
Det betyr at de forskjellige informasjonselementene må henge sammen, med nøkler oppgitt av innsenderne, og at de nødvendige referanser er på plass der det kreves.

Innsender av en melding har mulighet til å sende inn en melding tidlig, oppdatere meldingen og trekke tilbake meldingen ved behov (post, put, delete).
Innsender kan be om status på meldingen (get).

Innsender kan sende inn meldinger helt til transport ankommer grensen. Ved grensepassering må informasjonen som er levert være komplett for transporten, dens hovedforsendelser og forsendelser.

Informasjon sendes inn på tre nivåer:

Se bildetekst
Figur: Illustrasjonen viser på et overordnet nivå hvilken informasjon knyttet til transport og last som skal sendes inn

Informasjon og meldinger

API-ene støtter innsending av opplysninger knyttet til melde og opplysningsplikten for post, ekspress, flyfrakt, kjøretøy på vei og ferge i henhold til vareførselsloven § 2-3 og forskrift om inn- og utførsel av varer.

API-ene for innsending er delt i 3 forskjellige meldinger:

  1. en for innsending av opplysninger knyttet til transport
  2. en for innsending av opplysninger knyttet til hovedforsendelse
  3. en for innsending av opplysninger knyttet til forsendelser

Meldingene sendes inn hver for seg og uavhengig av hverandre med tanke på både rekkefølge og avsender. Melding om transport skal, ved grensepassering, inneholde en liste med sporingsnummer til alle hovedforsendelsene som skal være med på transporten
Forsendelse knyttes til hovedforsendelsen på to forskjellige måter:

Sammenheng mellom nøkler

eller

Sammenheng mellom nøkler ved postsekk

 

For alle meldinger vil det være et sett med data som kun er relatert til meldingen og innsending av denne. I disse data inngår informasjon om tollrepresentant og identifikasjon av melding (referanser til selve meldingen).

Dataelementer knyttet til transport

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Transportør X
Aktivt transportmiddel X
Fører X
Transportutstyr X
Tollsted / tid for ankomst X

Dataelementer knyttet til hovedforsendelse

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Avsender X
Mottaker X
Fraktbrev X
Relevante dokumenter X
Bruttovekt X
Transportutstyr X
Lastested X
Lossested X

Dataelementer knyttet til forsendelse

Dataelement Obligatorisk Betinget Frivillig
Avsender X
Mottaker X
Fraktbrev X
Relevante dokumenter X
Bruttovekt X
Transportutstyr X
Lastested X
Lossested X

Dataelementer knyttet til vare (sendes inn som en del av forsendelse) – kun for VOEC

Dataelement Obligatorisk
ved VOEC
Betinget Frivillig
Fakturert verdi X
Varenummer X
Antall kolli X
VOEC-nummer X

Melding om transport

Område Beskrivelse
Melde transport Informasjon om transport og referanse til alle forsendelsene om bord i transporten
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Tollrepresentant
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved ankomst til grensen
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon må oppdateres når viktige deler av informasjonen endres. Typisk ved endring av kjennemerker, fører, tid/sted for grensepassering, ved endringer i listen av hovedforsendelser
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Kjennemerke(r) på transportmiddel og/eller rutenummer for rutegående trafikk (for eksempel rutefly)

Informasjon om fører

Tid/sted for grensepassering

Referansenummer/fraktbrevnummer for alle hovedforsendelser (Master Consignment) som skal være med transporten

Spesielt om oppdatering av melding om transport Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding den nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig transport

Melding om hovedforsendelse (Master Consignment)

Oppsummering av innhold

Område Beskrivelse
Melde hovedforsendelse Informasjon om hovedforsendelse
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved grensepassering for transport
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon må oppdateres når viktige deler av informasjonen endres
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Mottaker og avsender

Laste- og lossested

Fraktbrevnummer til hovedforsendelse

Referansenummer til alle postsekker (kun for post-operatører)

Spesielt om oppdatering av melding om hovedforsendelse Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding den nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig hovedforsendelse

Melding om forsendelse (House Consignment)

Oppsummering av innhold

Område Beskrivelse
Melde forsendelse Informasjon om forsendelse.
Ansvarlig for informasjonen Fører av transport, ref vareførselsloven § 2-3
Avgiver av informasjon Speditør/Transportør/Vareeier/Fullmektig
Mottaker av informasjon Tolletaten
Er informasjon obligatorisk? Ja
Når ønskes informasjon hos Tolletaten? Så tidlig som mulig, dog senest ved ankomst til grensen
Når ønskes oppdatering av informasjonen? Informasjon ønsker oppdatert når viktige deler av informasjonen endres
Frist for innsending Senest ved grensepassering
Viktige informasjonselementer

Fraktbrevnummer til forsendelsen (sporingsnummer)

Referanse til valgt tollprosedyre der det er aktuelt

Referanse til import og eksport deklarasjoner

Referanse til NCTS transittering(er)

Grov varebeskrivelser/vekt

Avsender

Mottaker

Spesielt om oppdatering av melding om forsendelse Ved oppdatering og kansellering er MRN mottatt i opprinnelig melding nøkkelen som skal brukes for å identifisere riktig forsendelse.

Utfylling av melding om forsendelse

Tabellen under gir en fullstendig oversikt over hvordan man skal fylle ut melding om forsendelse ut fra hvilken tollprosedyre man ønsker å benytte i forbindelse med at varene krysser grensen.

Den gir også en forklaring til hvordan man skal angi prosedyre fram til grensen når det er nødvendig. Generelt gjelder at dersom grensekryssingen skjer på landevei fra Sverige er det nødvendig å oppgi prosedyre fram til grensen, ellers ikke.

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering. 

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering. 

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for overgang til fri disponering.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Felt Kodeverk Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

IMMEDIATE_RELEASE_IMPORT

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

 true

true

true

previousDocuments

 

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

-

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = N820

må være = CUDE

må være = N820

declarantNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

declarationDate

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

sequenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

exportFromEU

 

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION
INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

TRANSIT_IMPORT / TRANSIT_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Transittering er startet opp i annet land. Fullføring av transitteringen skal utføres ved lossing. Ved grensepassering skal det kun registreres grensepassering i NCTS

Transittering skal startes opp på grensen.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Felt Kodeverk Variant 5 Variant 6

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

TRANSIT_IMPORT

TRANSIT_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

TRA

EXP

hasOutgoingProcedure

-

true

true

previousDocuments

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = N820

må være = RETR

declarantNumber

-

-

-

declarationDate

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

exportId

-

-

<må ha verdi>

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

 

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

VOEC-forsendelser.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre, eller verdi under verdigrensen for krav om eksport.

VOEC-forsendelse.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

VOEC-forsendelse.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

VOEC-forsendelse.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Felt Kodeverk Variant 7 Variant 9 Variant 9 Variant 10 - kan kanskje utgå?

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

IMMEDIATE_RELEASE_VOEC

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

-

true

true

true

previousDocuments

-

-

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

-

-

må være = N820

må være = N820

declarantNumber

-

-

-

-

-

declarationDate

-

-

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

goodsItem

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

itemAmountInvoicedVOEC

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

value

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

numberOfItems

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

commodityCodeVOEC

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

harmonizedSystemSubheadingCode

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

additionalFiscalReferences

-

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

vatIdentificationNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_VOEC_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

WAREHOUSE_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Det er på forhånd levert deklarasjon for innlegg på tollager.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Felt Kodeverk Variant 11 Variant 12 Variant 13 Variant 14

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

WAREHOUSE_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

true

true

true

previousDocuments

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

-

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = CUDE

må være = N820

må være = CUDE

må være = N820

declarantNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

declarationDate

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

sequenceNumber

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

<må ha verdi>

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_CUDE_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

 

COLLECTIVE_RELEASE

Beskrivelse av tollprosedyre og prosedyre fram til grensen

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Annen tollmyndighet har klarert foregående prosedyre (f.eks. dansk toll før ferge til Larvik)

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

EU/svensk-eksport er foregående prosedyre og skal klareres ved grensepassering

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Transittering og EU/svensk-eksport er foregående prosedyre. Transittering skal fullføres og eksport klareres ved grensepassering

Forsendelse som skal samlefortolles etter grensepassering.

Transittering er foregående prosedyre og skal fullføres ved grensepassering.

Felt Kodeverk Variant 15 Variant 16 Variant 17 Variant 18

importProcedure

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

må fylles ut

importProcedure

ImportProcedure 

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

COLLECTIVE_RELEASE

outgoingProcedure

OutgoingProcedure

-

EXP

TRE

TRA

hasOutgoingProcedure

-

false

true

true

true

previousDocuments

-

-

OG liste må ha ett innslag av type:

OG liste må ha ett innslag av type:

referenceNumber

-

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

typeOfReference

CL228AdditionalPreviousDocumentType

-

må være = N820

må være = N820

declarantNumber

-

-

-

-

declarationDate

-

-

-

-

sequenceNumber

-

-

-

-

exportFromEU

-

liste må ha MINST ett innslag av type:

liste må ha MINST ett innslag av type:

-

exportId

-

-

<må ha verdi>

<må ha verdi>

-

typeOfExport

TB_Eksporttype

-

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

må være en av [ ALE_EXPORT, ECS_EXPORT, EUEIR_EXPORT, UGE_EXPORT, UNU_EXPORT ]

-

Mulige valideringsmeldinger dersom informasjonen ikke er komplett. Vi forutsetter da at den manglende informasjonen er innlevert senest ved ankomst til grensen.

IncompleteDocumentationReason

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_EXP_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

INCOMPLETE_TRA_DOCUMENTATION

Sekvens for innsending av meldinger

Generelt fungerer innsending av informasjon slik at aktøren sender inn en melding (post) og mottar en referanse (requestId). Ved å bruke den mottatte referansen kan aktøren spørre (get) om resultat av innsendingen og ved suksess motta en permanent referanse til meldingen, utstedt av Tolletaten. Dette gjøres på et eget spørre-API (query API) linket til lengre nede på denne siden. Disse tjenestene er asynkrone og man må derfor spørre inntil man får svar. Spørring gjøres på /validation-status-endepunktet, som vil returnere MRN ved suksess og en liste med valideringsfeil hvis de finnes.
Den permanente referansen blir kalt et Master Reference Number, eller MRN for kort. MRN brukes når meldinger skal oppdateres eller kanselleres (put/delete) for å referere til tidligere innsendte meldinger.

Fremlegging og kontrolldirigering

Tolletaten vil forsøke å automatisk detektere ankomst av transport ved grensepassering. Dersom automatisk ankomst blir detektert vil Tolletaten gjennomføre en automatisk digital fremlegging av alle forventede forsendelser på den ankommende transport.
Deretter vil Tolletaten gjøre dirigering tilgjengelig i vårt API for de forventede forsendelsene. Aktører som er koblet til de fremlagte forsendelser vil kunne hente ut kontrolldirigering på API. De aktører som automatisk er slik koblet er den aktøren som sendte inn informasjon om forsendelsen i Tolletatens API (autentisert i Maskinporten) og eventuell tollrepresentant nevnt i melding om forsendelse, hovedforsendelse eller transport.

Les mer om fremlegging og kontrolldirigering her (med eksempler).

Tjeneste for fremlegging

Tjenesten brukes for digital oppfyllelse av fremleggelsesplikten (Vareførselsloven § 2-4.Fremleggelse av varer for kontroll). Tjenesten kan benyttes felles for sendinger som er omfattet av melde- og opplysningsplikten og/eller som er forhåndsmeldt til EU i ICS2-løsningen.
Fremlegging (API: movement-presentation) kan meldes for forsendelser som er meldt inn på forhånd gjennom de to nevnte plikter, det vil si de forsendelser som er forventet fremlagt.

Fremlegging kan gjøres ved å fremlegge en hovedforsendelse, en forsendelse eller en postsekk innsendt for melde og opplysningsplikten. Dersom en postsekk eller en hovedforsendelse fremlegges, vil alle forsendelser under denne bli fremlagt. En part som fremlegger forsendelser (gjennom overnevnte API), og ikke før er koblet til forsendelsene, vil da bli koblet, og kan derfor hente ut kontrolldirigeringer for de samme forsendelsene.

For forhåndsmelding (ICS2), kan fremlegging gjøres for en hel forflytningsdeklarasjon (ENS), en postsekk eller enkeltsendinger. Dersom en postsekk eller en forflytningsdeklarasjon fremlegges, vil alle enkeltsendingene under denne bli fremlagt.

Kontrolldirigering – respons

Den som har fremlagt sendingene, automatisk av Tolletaten eller ved egen fremlegging, skal bruke tjenesten for kontrolldirigering (API: movement-routing). Basert på resultatet fra kontrolldirigering skal aktøren plukke ut sendingene som skal fysisk kontrolleres. Disse sendingene skal snarest overleveres avtalt kontrollsted.

Når en aktør ber om dirigering gjennom å bruke tjenesten for kontrolldirigering (API: movement-routing) vil Tolletaten svare med én dirigering per forsendelse (House Consignment).
Dersom forsendelsen er meldt inn gjennom forhåndsvarsel (ICS2), det vil si gods fra tredjeland (utenfor EUs sikkerhetssone), vil det medfølge informasjon om ENS MRN og postsekker (receptacle) dere det er relevant.
Hvis forsendelsen ikke er meldt inn gjennom forhåndsvarsling vil disse dataelementene være tomme.

For øvrig vil responsen inneholde referanse til nøkkel for forsendelsen, her kalt transportDocumentHouseLevel, med dataelementene referenceNumber og type.
Dette refererer til den nøkkelen som aktøren selv bruker for forsendelsen og har oppgitt til Tolletaten, ofte referert til som fraktbrevnummer, sporingsnummer, kollinummer etc av aktørene.

Selve dirigeringen av forsendelsen er angitt av routingResult der:

Responsen i disse to dataelementene er kodet som følger:

routing
Resultatkode Beskrivelse
TO_ENTRY Forsendelsen er fristilt og kan videreformidles til mottaker etter grensepassering
TO_CONTROL Forsendelsen skal leveres til Tolletaten for kontroll
TO_CONTROL_PRIORITY Forsendelsen skal leveres til Tolletaten for kontroll, forsendelsen skal leveres separat fra ordinære kontroller (de som har respons TO_CONTROL)
TO_CONTROL_DOCUMENTATION Forsendelsen skal ikke leveres Tolletaten, men kan ikke videreformidles til mottaker før korrekt dokumentasjon er overlevert Tolletaten.
Når dokumentasjonskrav er oppfylt vil Tolletaten tilgjengeliggjøre et nytt dirigeringssignal for denne forsendelsen, det vil si at den kan tas ut til fysisk kontroll.
placeOfControl
Resultatkode Beskrivelse
AT_BORDER Forsendelsen skal overleveres Tolletaten på grensepasseringsstedet. For vei vil dette medføre rød lys og stopp på tollstedet. For fly vil dette bety at forsendelsen ikke kan videreformidles til aktørens terminal hvis den ikke er på lokalisert på tollstedet.
AFTER_BORDER Forsendelsen kan passere grensen uten stopp. Forsendelsen skal, der det er aktuelt, sorteres ut og overleveres Tolletaten for kontroll på avtalt tollsted.

Kodeverk

En oversikt over de ulike kodeverkene meldingsinnholdet valideres mot er å finne på en egen side. I skjemaene på API-ene vil det være angitt hvilke kodeverk datafeltene blir validert mot.

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene gjøres tilgjengelige som REST-tjenester over HTTPS, med data på JSON-format.

POST https://<env>/api/movement/road/v2/transport
POST https://<env>/api/movement/road/v2/master-consignment
POST https://<env>/api/movement/road/v2/house-consignment

PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/transport/{MRN}
PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/master-consignment/{MRN}
PUT/DELETE https://<env>/api/movement/road/v2/house-consignment/{MRN}

GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/transport/validation-status/{requestId}
GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/master-consignment/validation-status/{requestId}
GET https://<env>/api/movement/road/status/v2/house-consignment/validation-status/{requestId}
        

der <env> er

og
{requestId} byttes ut med referansen som returneres ved POST/PUT/DELETE-kall
{MRN} byttes ut med referansen som returneres fra ".../validation-status..."-endepunktene.

API: movement-road-api-v2

Det kan fortsatt bli endringer i dette grensesnittet som en følge av juridiske eller funksjonelle behov.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:movement/road/v2

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-road-query-api-v2

Det kan fortsatt bli endringer i dette grensesnittet som en følge av juridiske eller funksjonelle behov.

For å kunne bruke tjenesten må scope for autentisering mot Maskinporten settes til toll:movement/road/v2

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-presentation-api

Se API-dokumentasjon her.

API: movement-routing-api

Se API-dokumentasjon her.

API-et for kontrolldirigering fungerer ved at det kontinuerlig publiseres dirigeringssignal for forsendelser som er fremlagt. Som regel vil fremleggingen skje automatisk ved ankomst av transportmiddel, men kan også bli trigget av kall til API for fremlegging (movement-presentation-api).

Ta vare på den siste ID-en du leste. For å få dirigeringssignal for forsendelser på neste transport bruker du denne som marker. Da slipper du å lese gjennom alle dirigeringssignalene for den forrige transporten på nytt.

API: Dokumentinnsending

I tillegg til informasjonen om forsendelse som leveres gjennom movement-API-ene, kan det også sendes inn faktura for forsendelser der det allerede er sendt inn en tolldeklarasjon. Dokumentasjon på dette API-et finner du her: Dokumentopplastning-API.

Aktuelle eksempler

Vi har laget en kort oversikt over hvordan meldingsinnhold for forsendelser vil kunne se ut basert på hvilken tollprosedyre som benyttes. Eksemplene finner du her.
På den samme siden er det informasjon om testdata knyttet til tolldeklarasjoner som kan brukes i forbindelse med test av grensesnittet.

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for API-ene er dokumentert på hvert enkelt API.