Om tjenesten

Tjenesten brukes for digital oppfyllelse av fremleggelsesplikten. Alt gods som er forhåndsmeldt skal fremlegges med melding til dette API-et. Fra mars 2023 omfatter det alle sendinger som fraktes med fly fra tredjeland, fra 3. juni 2024 vil det også gjelde gods på øvrige fraktmåter. Med tredjeland menes land utenfor EUs sikkerhetssone (EU, Sveits, Liechtenstein og Norge unntatt Svalbard). Etter hvert vil den samme tjenesten kunne brukes for felles fremlegging iht. forhåndsvarsling og melde- og opplysningsplikten. Fremlegging kan gjøres ved å fremlegge en hel forflytningsdeklarasjon (ENS), en postsekk (receptacle) eller enkeltsendinger (House Consignment). Dersom en postsekk eller en forflytningsdeklarasjon fremlegges, vil alle enkeltsendingene under denne bli fremlagt. Videre skal den som har fremlagt sendingene også bruke tjenesten for kontrolldirigering (routing) før godset kan overleveres til fri disposisjon. Når man fremlegger ICS2-sendinger er det kun routing av house consignment som er relevant (for enkelte aktører kan tjenesten for routing på transportnivå bli aktuelt ifm. melde- og opplysningsplikten). Basert på resultatet fra dirigeringen skal sendingene som skal kontrolleres snarest overleveres til avtalt kontrollsted dersom signalet TO_CONTROL mottas. Sendinger skal ikke utleveres før signalet TO_ENTRY er mottatt.

Mer bakgrunnsinformasjon om ICS2:

Bruksflyt

Fremleggingstjenestene skal kalles så fort forsendelsen er ankommet. Ved å sende med requestId på alle kall vil du som konsument kunne sikre at en forsendelse kun fremlegges én gang. Gjenbruk av samme requestId vil medføre valideringsfeil. Dette er kun en teknisk identifikasjon av hver enkelt tjenestekall. Status på alle requester kan hentes ut ved å bruke validation-statustjenesten.

Når en forsendelse er korrekt fremlagt kan kontrolldirigeringssignal hentes fra routing-tjenesten. Det vil si informasjon om hvorvidt sendingen må leveres til kontroll eller at den kan innpassere og utleveres til mottaker. Kontrolldirigering gjøres kun på enkeltsendings-nivå (house-consignment), men fremlegging på postsekk- eller ENS-nivå (Entry Summary Declaration) vil medføre at resultat hentes for alle enkeltsendinger som er forhåndsmeldt i den aktuelle postsekk eller ENS. Ved å bruke marker som input kan du enkelt hente ut endringer siden forrige uthenting.

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene er tilgjengelige over HTTPS, med autentisering via Maskinporten.

   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/house-consignment
   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/receptacle
   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/entry-summary-declaration

   GET https://<env>/api/movement/presentation/v1/validation-status
   GET https://<env>/api/movement/routing/v1/house-consignment
    

der <env> er

API-et er under utvikling i takt med behov i Tolletatens digitaliseringsprogram slik at vi på sikt har en komplett fremleggingstjeneste for alle plikter ved varers ankomst. Vi vil i størst mulig grad gjøre endringer bakoverkompatible, men dersom det skulle skje ikke-kompatible endringer vil tjenesten versjoneres og endringen formidles til konsumentene. Bakoverkompatible endringer legges til uten versjonsoppdatering eller varsling.

API-dokumentasjon

Kodeverk

Tollsteder - Customs Office of presentation CL141

Customs Office of Presentation valideres etter EU-kodeverk Reference Data & Customs Offices List (europa.eu)

Transportdokumenttype CL754

CL754    Transport document type

Kode Beskrivelse engelsk Beskrivelse norsk

C624

Form 302 - Movement of military goods

Form 302 - Forflytning av forsvarsmateriell

C625

Rhine Manifest

Rhine manifest

C664

CN22 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

CN22 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

C665

CN23 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

CN23 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

N703

House waybill

Underfraktbrev (samlesending)

N704

Master bill of lading

Hovedkonossement

N705

Bill of lading

Konossoment

N714

House bill of lading

Underkonnossement (samlesending)

N720

Consignment note CIM

Fraktbrev CIM

N722

Road list - SMGS

SMGS-vegfraktbrev

N730

Road consignment note

Vegfraktbrev

N740

Air waybill

Flyfraktbrev

N741

Master airwaybill

Hovedflyfraktbrev

N750

Movement by post including parcel post

Forflytning med post inkludert pakkepost

N760

Multimodal / combined transport document

Dokument for kombinert transport

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for dette API-et er toll:movement/entry.

Testing

For test kan playground-miljøet brukes.

Valideringen av innsendte meldinger inneholder blant annet en kontroll mot at oppgitte referanser til "Entry Summary Declaration", postsekk og fraktbrev eksisterer. I playground-miljøet har vi ikke integrasjon mot andre fagsystemer, så innholdet valideres mot en statisk liste som inneholder noen få verdier.

Entry Summary Declaration MRN Receptacle ID TransportDocumentHouseLevel – documentNumber TransportDocumentHouseLevel – type ContainerId Routing
23NO00000000000001 GBASFZMLBKONAUN30001001019999 NO100000001MU N750    
23NO00000000000002 GBASFZMLBKONAUN30001001019999 NO100000002MU N750    
23NO00000000000003 HC001 N740    
23NO00000000000003 HC002 N740    
23NO00000000000004 HC001 N703    
23NO00000000000004 HC002 N703    
23NO00000000000005 HC004 N714 JARU0000010 TO_CONTROL
23NO00000000000005 HC004 N714 JARU0000026 TO_ENTRY

Dirigeringssignaler som man får hentet ut i playground-miljøet er også en statisk liste og vil være basert på de samme verdiene. Øvrige verdier vil gi valideringsfeil ved innsending.

Tilbakemeldinger og kontakt

Har du spørsmål eller innspill til API-et, hører vi gjerne fra dere på epost ics2-kontakt@toll.no