Om tjenesten

Tjenesten brukes for digital oppfyllelse av fremleggelsesplikten. Foreløpig skal den kun benyttes for sendinger som er forhåndsmeldt til EU i ICS2-løsningen. Fra mars 2023 omfatter det alle sendinger som skal fraktes med fly fra tredjeland, fra mars 2024 vil kravet også omfatte sendinger over sjø, vei og tog. Med tredjeland menes land utenfor EUs sikkerhetssone (EU, Sveits og Norge unntatt Svalbard). Fremlegging kan gjøres ved å fremlegge en hel forflytningsdeklarasjon (ENS), en postsekk eller enkeltsendinger. Dersom en postsekk eller en forflytningsdeklarasjon fremlegges, vil alle enkeltsendingene under denne bli fremlagt. Videre skal den som har fremlagt sendingene også bruke tjenesten for kontrolldirigering, og basert på resultatet fra sistnevnte plukke ut sendingene som skal kontrolleres. Disse sendingene skal snarest overleveres avtalt kontrollsted.

Mer bakgrunnsinformasjon om ICS2:

Bruksflyt

Fremleggingstjenestene skal kalles så fort forsendelsen er ankommet. Ved å sende med requestId på alle kall vil du som konsument kunne sikre at en forsendelse kun fremlegges én gang. Gjenbruk av samme requestId vil medføre valideringsfeil. Dette er kun en teknisk identifikasjon av hver enkelt tjenestekall. Status på alle requester kan hentes ut ved å bruke validation-statustjenesten.

Når en forsendelse er korrekt fremlagt kan kontrolldirigeringssignal hentes fra routing-tjenesten. Det vil si informasjon om hvorvidt sendingen må leveres til kontroll eller at den kan innpassere og utleveres til mottaker. Kontrolldirigering gjøres kun på enkeltsendings-nivå (house-consignment), men fremlegging på postsekk- eller ENS-nivå (Entry Summary Declaration) vil medføre at resultat hentes for alle enkeltsendinger som er forhåndsmeldt i den aktuelle postsekk eller ENS.

Grensesnittbeskrivelse

Tjenestene er tilgjengelige over HTTPS, med autentisering via Maskinporten.

   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/house-consignment
   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/receptacle
   POST https://<env>/api/movement/presentation/v1/entry-summary-declaration

   GET https://<env>/api/movement/presentation/v1/validation-status
   GET https://<env>/api/movement/routing/v1/house-consignment
    

der <env> er

API-et vil endres ved behov fra toll eller brukerne. Blant annet regner vi med at innføringen av ICS2 fase 3 (sjø, vei og tog) vil medføre endringer. Bakoverkompatible endringer legges til uten versjonsoppdatering eller varsling. Ikke bakoverkompatible endringer vil varsles her og ev. via epost til aktive brukere ved behov.

API-dokumentasjon

Kodeverk

Tollsteder - Customs Office of presentation CL141

Customs Office of Presentation skal hentes fra kodeverk for kontrollsteder: Nye tollstedskoder i NCTS - Tolletaten

Transportdokumenttype CL754

CL754    Transport document type

Kode Beskrivelse engelsk Beskrivelse norsk

C624

Form 302 - Movement of military goods

Form 302 - Forflytning av forsvarsmateriell

C625

Rhine Manifest

Rhine manifest

C664

CN22 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

CN22 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

C665

CN23 declaration according to Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

CN23 deklarasjon i henhold til Article 237 of the Regulation (ECC) No 2454/93

N703

House waybill

Underfraktbrev (samlesending)

N704

Master bill of lading

Hovedkonossement

N705

Bill of lading

Konossoment

N714

House bill of lading

Underkonnossement (samlesending)

N720

Consignment note CIM

Fraktbrev CIM

N722

Road list - SMGS

SMGS-vegfraktbrev

N730

Road consignment note

Vegfraktbrev

N740

Air waybill

Flyfraktbrev

N741

Master airwaybill

Hovedflyfraktbrev

N750

Movement by post including parcel post

Forflytning med post inkludert pakkepost

N760

Multimodal / combined transport document

Dokument for kombinert transport

Autentisering – Datautveksling mellom næringslivet og Tolletaten

Våre API-er benytter Maskinporten for identitets- og tilgangsstyring. På siden Maskinporten - Tolletaten finner du informasjon bl.a. om

Scopet som benyttes for dette API-et er toll:movement/entry.

Testing

For test kan playground-miljøet brukes.

Valideringen av innsendte meldinger inneholder blant annet en kontroll mot at oppgitte referanser til "Entry Summary Declaration", postsekk og fraktbrev eksisterer. I playground-miljøet har vi ikke integrasjon mot andre fagsystemer, så innholdet valideres mot en statisk liste som inneholder noen få verdier.

Entry Summary Declaration MRN Receptacle ID TransportDocumentHouseLevel – documentNumber TransportDocumentHouseLevel – type
23NO00000000000001 GBASFZMLBKONAUN30001001019999 NO100000001MU N750
23NO00000000000002 GBASFZMLBKONAUN30001001019999 NO100000002MU N750
23NO00000000000003 HC001 N740
23NO00000000000003 HC002 N740
23NO00000000000004 HC001 N703
23NO00000000000004 HC002 N703

Dirigeringssignaler som man får hentet ut i playground-miljøet er også en statisk liste og vil være basert på de samme verdiene. Øvrige verdier vil gi valideringsfeil ved innsending.

Tilbakemeldinger og kontakt

Har du spørsmål eller innspill til API-et, hører vi gjerne fra dere på epost ics2-kontakt@toll.no